Viewing articles tagged 'ddos'

 Hướng dẫn chmod, bảo mật Hosting linux Directadmin

Xin hướng dẫn các bạn thực hiện CHMOD và đặt mật khẩu thư mục để tăng tính bảo mật hosting linux....

 Một số câu lệnh ssh kiểm tra server khi bị tấn công DDoS

Mã: netstat -n | grep :80 |wc -l Kiểm tra số lượng connection đang ở trạng thái SYN_RECV:Mã:...

 Một số lỗi ít gặp khi sử dụng DirectAdmin

Lưu ý: khi gặp bất cứ lỗi nào bạn hãy kiểm tra file log tại /var/log/directadmin/error.log để xem...

 Những bảo mật cần thiết cho DirectAdmin

Bạn đã “lỡ dại” đầu tư VPS hoặc Server, lỡ xài DirectAdmin (DA) thì xem như bạn đang gánh cho...

 PHP-Selector and DirectAdmin

Our PHP-Selector work wtih DirectAdmin only if PHP is running in suphp or fcgi mode. Here is the...

 Tăng tốc File manager trong Directadmin

Mặc định DirectAdmin sẽ calculate size của các folder khi duyệt qua, khi server ta ít file thì...

 Update phpMyAdmin 4.x Directadmin

As this is a new major release, I've added it to custombuild, but if you want 4.0.0, you'll need...