Viewing articles tagged 'Magento'

 Bỏ 2 chữ số thập phân của giá sản phẩm trong Magento

1. Mở file Currency.php trong app\code\core\Mage\Directory\Mode2. Tìm đến dòng 195: public...