Unable to connect to https://download.configserver.com, retry in 300 seconds.

Bạn cài đặt CSF cho DirectAdmin & gặp tình trạng này. Một vài cách khắc phục như sau:

1. Kiểm tra port 43 xem đã mở hay chưa? Nếu chưa bạn có thể dùng chính CSF để mở.
2. Chạy lệnh sau trong SSH:

yum install perl-libwww-perl.noarch perl-LWP-Protocol-https.noarch
Vẫn không được thì chạy

yum install perl-Crypt-SSLeay


3. Thêm IP: 85.10.199.177 vào whitelist (Allow IP address) ở nút Quick Allow


Chúc các bạn thành công.

  • csf

Bài viết này có hữu ích với Bạn?

0 Người xem đã đánh giá bài viết này hữu ích