Bài viết

 Dễ dàng cập nhật plugin, phiên bản mới cho Wordpress

Rất nhiều trường hợp người dùng khó khăn trong việc CHMOD (sét quyền cho thư mục, tệp tin), vậy...

 Dễ dàng cập nhật plugin, phiên bản mới cho Wordpress

Rất nhiều trường hợp người dùng khó khăn trong việc CHMOD (sét quyền cho thư mục, tệp tin), vậy...