Bài viết

 Disable Wordpress Big Image Size Scaling

Vào functions.php thêm đoạn code sau vào:    add_filter( 'big_image_size_threshold',...